Til hovedinnhold

Stavangerfirma testa VR under parabelflyging

Det gjorde PaleBlue for å utvikle og forbetre virtuell røyndom til bruk i rommet.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
6. februar 2024
Ansatte i PaleBlue gjennomfører parabelflygning
Ansatte i PaleBlue gjennomfører parabelflygningFoto: Novespace

Stavangerfirmaet PaleBlue utvikler system for virtuell røyndom (VR) for trening av personell innan mellom anna konstruksjon, energi og medisinsk forsking.

Dei utviklar også virtuell røyndom for trening av astronautar, og samarbeider både med NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA om dette.

PaleBlue skal saman med ESA utvikle virtuell røyndom som skal brukast i rommet, mellom anna på den internasjonale romstasjonen. Det måtte testast i vektløyse, om bord i ei parabelflyging.

På slike turar flyg flyet opp og ned i bratte kurver. Desse gir omtrent 20 sekund med vektløyse om gongen, men òg periodar med auka tyngdekraft.

Det blir gjort for å teste teknologi og utføre eksperiment som treng vektløyse eller høgare tyngdekraft enn det er på jorda.

Maskinvare og programvare

ESA sine parabelflygingar finn stad i Bordeaux i Frankrike. PaleBlue og dei andre deltakarane på flykampanjen var her i to veker for å førebu testinga og utføre flygingane.

PaleBlue testa fleire hovud-sett for virtuell røyndom og forbetra røyndom (AR), for at dei skal kunne brukast i vektløyse i rommet. Også spesiallaga maskinvare og programvare for VR og AR vart prøvd ut.

PaleBlue testet utstyr for virtuell virkelighet til bruk i rommet under parabelflygninger i november 2022.

Foto: Novespace

Under flygingane utførte PaleBlue dessutan eksperiment for å teste rørslene til kroppen i ekte vektløyse, samanlikna med rørslene i den virtuelle røyndommen deira som simulerer vektløyse.

Resultata frå desse forsøka vil bli brukte av PaleBlue til å utvikle og forbetre simuleringane deira innan virtuell røyndom, og til å utvikle maskinvare og programvare for forbetra røyndom til bruk på romstasjonen.

Ny kontrakt med ESA

PaleBlue har nyleg signert ein kontrakt på to år med ESA. Dette prosjektet er ei fortsetjing av tidlegare samarbeid, og har som mål å utvikle virtuell røyndom for trening av astronautar og til bruk for utvikling av romfartøy og annan teknologi hos ESA.

Også maskinvare og programvare for bruk av forbetra røyndom for astronautane om bord på den internasjonale romstasjonen skal utviklast innan samarbeidet.

PaleBlue utvikler virtuell virkelighet for bruk i rommet sammen med ESA og støttet av Norsk Romsenter.

Foto: Novespace

Det skal brukast til å øve på til dømes romvandringar før dei blir utførte på romstasjonen, eller styring av roverar på overflata av månen.

- Eksperimenta under parabelflygingane blir sentrale for å sikre høgast mogleg kvalitet på simuleringar av vektlause forhold til bruk i VR. Det var kjempespennande å jobbe saman med ESA og ekspertisen deira på feltet, og dessutan med NoveSpace under parabelflygingane deira, seier Felix Gorbatsevitsj, administrerande direktør ved PaleBlue.

Støtta av ESA og Norsk Romsenter

- Vi er veldig glade for å sjå denne teknologien bli utvikla vidare og teke i bruk i romsektoren som eit verktøy for mellom anna trening og teknologiutvikling, seier Arvid Bertheau Johannessen, fagsjef innan bemanna romfart og utforsking ved Norsk Romsenter.

Samarbeidsprosjektet mellom ESA og PaleBlue blir støtta via Norsk Romsenter, innanfor programmet for bemanna romfart og utforsking som blir dekt av Noregs medlemskontingent i romorganisasjonen.

- For andre norske bedrifter eller organisasjonar som har forsøk dei ønskjer å utføre i vektløyse, er moglegheitene anten ESAs parabelflygingar som skjer eit par gonger i året i Bordeaux, eller i falltårn i Tyskland, seier Johannessen.

Slik gir parabelflygninger vektløshet, lavt tyngdekraft og høy tyngdekraft.

Foto: ESA

Forsøk i falltårn gir nokre sekunds vektløyse. Her er det berre utstyr og materiale som kan testast, utan menneske. For eksperiment som krev høgare tyngdekraft enn på jorda, blir det også brukt falltårn og store sentrifugar.

- Dei som ønskjer å gjennomføre eksperiment med vektløyse eller auka tyngdekraft kan søkje til ESA om dette, gjennom systema deira for Continuously Open Research Announcement, seier Johannessen. Les meir om det her.

Norske firma som er interesserte i å utføre slike forsøk, og dessutan søkje om støtte til dette, kan ta kontakt med Arvid Bertheau Johannessen på Norsk Romsenter.

Kontakt

Arvid Bertheau Johannessen - Fagsjef, bemanna romfart og utforsking - Norsk Romsenter - 950 38 958