Til hovedinnhold

Horizon Europe

Horizon Europe er EUs program for forskning og utvikling. Programmet tar for seg de aller fleste F&U-områder i Europa, inkludert romvirksomhet.

I Norge er det Norges forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge som følger opp og støtter norske søknader. Norsk Romsenters rolle er å være nasjonal kontaktperson for romvirksomhet.

Hva vil det si i praksis? 

NFR

Forskningsrådet har hovedansvaret for norsk oppfølging av Horizon Europe. De har det nasjonale virkemiddelapparatet og arrangerer kurs og kan gi støttemidler til søknadsprosessene. Universiteter og institutter kan i noen tilfeller få ekstra støtte av NFR om de har lykkes i å bli med i et EU-prosjekt

Husk at du søker alltid direkte til EU. NFR kan gi råd til prosessen, i prosessen og til juridiske og finansielle spørsmål etc.

Innovasjon Norge

EUs forskningsprogrammer var hovedsakelig opptatt av grunnforskning før. De har derimot utviklet seg til å bli mer innovasjonspreget og treffer dermed mer av Innovasjon Norges virkemidler. 

Norsk Romsenter

Romsenteret har en rolle som nasjonalt kontaktpunkt for romvirksomhet i Horizon Europe. Det innebærer at Romsenterets representant sitter i diverse nasjonale råd og komiteer med blant andre nasjonale kontaktpunkter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

De nasjonale kontaktpunktene har også direkte dialog med personene i EU-kommisjonen som jobber med utformingen av utlysningene. De nasjonale kontaktpunktene kommer med innspill på vegne av Norge og norske aktører. 

Her finner du utlysningene

EU har en egen portal der utlysningene blir offentliggjort. Det er et formelt og åpent system. Dette kompliseres litt i romsegmentet fordi rundt halvparten av budsjettet blir satt ut til oppdrag som lyses ut av ESA. Dette gjøres slik fordi EU ønsker at ESA gjennomfører en del prosjekter på vegne av EU. Slike utlysninger vil da bli offentliggjort gjennom ESAs portal.