Til hovedinnhold

Nasjonale følgemidler

Nasjonale følgemidler er en tilskuddsordning som fordeles av Norsk Romsenter på årlig basis. 

Midlene skal bla. bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv i internasjonale romprogram og markeder, samt dekke nasjonale offentlige behov.

Følgemidlenes formål

Nasjonale følgemidler er en tilskuddsordning som fordeles av Norsk Romsenter på årlig basis. Regjeringen har foreslått bevilget 23,1 MNOK til ordningen for 2024. Tildeling forutsetter Stortingets godkjenning.

Midlene skal bla. bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv i internasjonale romprogram og markeder, samt dekke nasjonale offentlige behov.

Følgemidler 2024

Søknadsfrist for følgemidler for 2024 var 1. november 2023. Informasjon om 2025 vil bli publisert her senere.

Formål

1) Bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv, slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemskap i European Space Agency (ESA), den Europeiske Unions (EUs) romprogram og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

2) Bidra til å utvikle rom- og satellittbaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

3) Gjennom kompetanseheving bidra til å gjøre norsk romrelatert næringsliv konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Målgruppe

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romrelatert virksomhet av stor betydning for Norge. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle høyteknologiske norske miljøer.

Støtte

Det er ofte en fordel å ha presentert idé/skisser til Norsk Romsenter før søknad sendes inn, da Romsenteret kan gi faglig rådgivning om hvordan prosjektet kan sikres støtte. Man vil da også kunne få veiledning om prosjektet hører inn under følgemiddelordningen eller ikke, og eventuelle finansieringsordninger gjennom ESA.

Tildelingskriterier

1) Nytte og vesentlighet - hvorvidt prosjektet bidrar til nytte og verdi for søkere, underleverandører, sluttbrukere og kunder. Hvorvidt prosjektet støtter opp under viktige samfunnsoppdrag eller posisjonerer norske aktører for kontrakter i internasjonale romprogrammer.

2) Innovasjonshøyde - hvor innovativt og nyskapende resultatet av prosjektet er for søker, potensielle kunder og i forhold til konkurrenter. Hva slags innovasjon prosjektet sikter på (f.eks. produkt. eller tjenesteinnovasjon)

3) Teknologi – hvorvidt valget av teknologi bidrar til å nå prosjektmålene. Hvor mye det omsøkte prosjektet bidrar med i utvikling av denne teknologien (f.eks. technology readiness level – TRL).

4) Gjennomføringsevne - kompetanse, kapasitet og finansiering som er tilgjengelig for å gjennomføre prosjektet. Veien fra det konkrete prosjektet fram til ferdig produkt eller tjeneste hos fremtidige kunder. Nye søkere må vedlegge CV for nøkkelpersonell.

5) Addisjonalitetsgrad og ringvirkninger - hvorvidt følgemiddelstøtte er avgjørende for gjennomføring av prosjektet eller bidrar til at andre midler utløses til prosjektet. Hvilken betydning prosjektet kan ha utover nytten for søkeren selv, gjennom positive ringvirkninger hos og utvikling av andre norske aktører.

Søker skal kunne dokumentere at støtten har en utløsende effekt. All annen offentlig støtte må oppgis.

Tidsfrist for å søke midler for 2025 vil bli offentliggjort her i første halvdel av 2024.

Søknadsskjema og andre relevante dokumenter kan lastes ned her.

Kontakt

Petter Evju Skanke
Rådgiver, jordobservasjon
E-post: petter.skanke@spaceagency.no
Mobil: 48 11 33 51