Til hovedinnhold

Midler til nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter

Midlene rettes mot tiltak som er spesielle for Norge.

Siden 2014 har Norsk Romsenter forvaltet midler til infrastrukturutvikling og tekniske støtteaktiviteter som skal gå til særnorske tiltak innen romsektoren. 

Midlene bevilges over statsbudsjettet og benyttes til utviklingsprosjekter i norske etater og institutter, til å anskaffe tjenester og infrastruktur og til å ivareta nasjonale forpliktelser knyttet til deltagelsen i EUs romprogram. 

Formålet med disse midlene er å øke nytten av Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid om romvirksomhet og skaffe til veie infrastruktur og tjenester som Norge har spesielt behov for, men som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å skaffe tilgang til gjennom internasjonalt samarbeid. 

I statsbudsjettet for 2024 foreslås en bevilgning på 133, 2 millioner kroner.

Av bevilgningen for 2024 foreslås 52 mill. kroner til satellittbasert havovervåkning. Det foreslås at 5 mill. kroner øremerkes til prosjektmidler knyttet til utvikling av et senter for jordobservasjon i Tromsø. Resten av bevilgningen benyttes til oppfølging av Norges deltakelse i EUs romprogrammer, skipsidentifikasjon og videreutvikling av AIS-konseptet og flerbruksprosessering av data fra Radarsat-avtalen.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en tradisjonell søknadsbasert tilskuddsordning, men en ordning som skal dekke spesielle formål og hvor kontrakter utformes i tett dialog mellom Norsk Romsenter og relevante tilskuddsmottakere.