Til hovedinnhold

Satellitter, infrastruktur og statlige romaktører

Norge har bygget opp en rominfrastruktur både til kommersiell og offentlig bruk.

Norge har vært en romnasjon siden Andøya rakettskytefelt skjøt opp den første forskningsraketten i 1962. Siden har vi bygget opp rominfrastruktur tilpasset landets behov til en hver tid. 

Vårt medlemskap i ESA og samarbeid med EU har fått stor betydning for dette. Etter småsatellittenes inntog har Norge også bygget opp en flåte av egne nasjonale satellitter som skal dekke behov som vi ikke får dekket gjennom internasjonale samabeid.

Nasjonale satellitter

AISSat-1

AISSat-2

NorSat-1

NorSat-2

NorSat-3

NorSat-TD (NorSat Technology Demonstrator)

Birkeland

Huygens

ArcSat

Infrastruktur på bakken

KSATs bakkestasjoner

Andøya Space og Spaceport

EISCAT

Vardø Bakkestasjon

Norsk Romsenters antenne i Tromsø

Etater

Norsk Romsenter

Luftfartstilsynet

Romselskaper heleid av staten

Space Norway

Statsat

Samarbeid om satellittbasert overvåking

ASP (Arctic Surveillance Program)