Til hovedinnhold

Hvordan bidrar satellittdata på områder som forsikring, handel og finans?

Jordobservasjonsdata kan brukes til mye blant annet til vurdering av forsikringsskade, i handel av råvarer og til finansiell risikovurdering.

Når et forsikringsselskap mottar rapport om en skade, sammenliknes den rapporterte skaden med den fysiske skaden. Slik beregnes kompensasjonen som blir betalt ut. Forsikringsselskapene og andre som undersøker rapportert skade bruker jordobservasjonsdata til å vurdere skaden som har skjedd, spesielt etter naturkatastrofer som flom eller skogbrann.

Indeksbasert forsikring er en relativt ny type forsikring. Den brukes hovedsakelig for jordbrukssektoren og kobler skademeldinger med indekser over observerbare og kvantifiserbare data. Forsikringsselskapene bruker jordobservasjonsdata til å måle slike parametere, som for eksempel fuktigheten i jordsmonnet og veksten til planter, for å danne relevante indekser.

Forsikringsbransjen har hittil basert seg på risikomodeller til alt fra utvikling av nye produkter til å avgjøre prisen på ulike typer forsikringer. Men dette blir mer og mer vanskelig på grunn av uforutsigbarheten til klimaet. I stedet brukes jordobservasjonsdata til modellering av risiko ved å inkludere historiske data, og slik danne kart over historisk risiko.

Forsikringsselskapene som undersøker rapportert skade bruker jordobservasjonsdata til å vurdere skaden som har skjedd, spesielt etter naturkatastrofer som flom eller skogbrann.

Foto: PEXELS / SVETA K

Handel av råvarer

I handelen med råvarer trenger meklerne data over tilgjengelighet i forhold til behov og etterspørsel, både nåværende og fremtidig. Ulike former for jordobservasjonsdata kan gi informasjon om både tilgjengelighet og etterspørsel, og faktorer som påvirker dette.

Slike data kan for eksempel vise når lagringstanker fylles, nivåer av ulike væsker på ulike steder, opplasting og transport av bestemte former for råvarer, beregne avlinger, måle forurensing.

Skogbruk i regnskog

Foto: CIFOR

Finansiell risikovurdering

I finanssektoren er risikovurdering prosessen med å analysere mulige hendelser som kan føre til tapav verdien til et objekt, lån eller investering. Investorer har lenge brukt ulike former for jordobservasjonsdata til å vurdere fysisk risiko for nåværende verdier.

Leverandører av finansielle tjenester, som banker og børser, bruker store datasystemer og nettverk. Disse trenger svært høy grad av tilgjengelighet, sikkerhet og pålitelighet. Dette er igjen avhengig av nøyaktig og sikker tidtaking. Derfor bruker datasystemene til banker og børser over hele verden nøyaktig tid fra satellittnavigasjonssystemer for å tidsstemple og logge ulike typer transaksjoner.

Datasystemene til banker og børser over hele verden nøyaktig tid fra satellittnavigasjonssystemer for å tidsstemple og logge ulike typer transaksjoner.

Foto: EUSPA