Til hovedinnhold

Klima-kikkert i rommet overvåker isbreer

Isbreer er viktige indikatorer for klimaendringer, blant annet fordi de påvirkes av endringer i temperatur. I Norge er breene dessuten en viktig energiressurs ved at mange av de største vannkraftverkene ligger i breområder og utnytter avrenningen fra breer. 

Glacier

Foto: ESA / C. Yakiwchuck

Copernicus bretjeneste samler kartleggingen og overvåkingen av breer i Norge og på Svalbard. Her er en rekke dataprodukter, som breomkrets, breareal og kalvingsfront, breoverflatetyper og likevektslinje, isbevegelse, bresprekker og surge, og bresjøer.

Prosjektet bruker hovedsaklig optiske bilder fra Copernicus-programmets satellitt Sentinel-2, i tillegg til bilder fra den amerikanske satellitten Landsat-8. Data fra Copernicus sin radarsatellitt Sentinel-1 er også testet i den nye bretjenesten.

Dataene fra Sentinel-2 kan også brukes til å bestemme snølinjer, beregne brehastighet og finne områder med sprekker på breer. Det samme gjelder overvåking av sjøer som er i kontakt med bre og som kan forårsake plutselige flommer, såkalt jøkullaup.

Dessuten bruker NVE data fra Copernicus-programmets radarsatellitt Sentinel-1 til en operasjonell flomtjeneste. NVE lager også kart over snødekningen i Norge ved hjelp av data fra Sentinel-3.

Både den nye nasjonale flomtjenesten og kartleggingen av snødekningsgrad er en del av flere leveranser i prosjektet NVE Copernicustjenester, som omfatter snøskred, snø, innsjøis, bre, flom, jordskred, jordfuktighet, datainfrastruktur og mer.