Til hovedinnhold

Norge og internasjonalt samarbeid

Bærebjelken i norsk satsing på romvirksomhet er deltakelse i internasjonalt samarbeid. I første rekke gjennom den europeiske romorganisasjonen ESA og EUs romprogram. I tillegg har Norge samarbeidsavtaler med enkeltland.

Norge og EU

Norge deltar i EUs to store satsinger på rom: Satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS og jordobservasjonsprogrammet Copernicus. Norsk Romsenter arbeider for at norsk industri, forskningsmiljøer og forvaltning skal ha størst mulig nytte av EU-programmene.